Legea 52/2003

http://Legea 52/2003

Lista cuprinde categoriile de documente potrivit legii

 • Organigrama instituţiei;

 • Regulament de functionare al ITCSMS BIHOR

 • Decizii emise de către conducerea instituţiei;

 • Registrul de intrare–ieşire a corespondenţei administrative;

 • Registrul de evidenţă a autorizatiilor emise;

 • Registrul de evidenţă a atestatelor emise;

 • Registrul de evidenţă a d.o.c.s, b.a.o emise;

 • Registre de evidenţă a deciziilor;

 • Registrul de evidenţă a 

 • Cereri pentru eliberarea autorizatiilor;

 • Declaratii depuse de operatorii economici (multiplicare,certificare etc.)

 • Acte oficiale de inspectie in camp;

 • Document de calitate al seminte, buletin de analiza oficial;

 • Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat;

 • Contracte de muncă;

 • Dosarele personalului;

 • Fişele postului;

 • Fişele de evaluare ale personalului;  

 • Evidenţa concediilor de odihnă, de studii, recuperări şi ore suplimentare;

 • Cereri pentru concedii de odihnă, învoiri, recuperări (copii xerox);

 • Condica de prezenţă;

 • Documentele privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante

 • Ordine de deplasare;

 • Documente ce reprezintă răspunsul la petiţii, cereri şi alte solicitări; 

 • Contracte privind achiziţiile publice

 • Diplome şi certificate de studii;

 • Documentaţii de licitaţie privind închirierile şi achiziţiile publice;

 • Documente financiar-contabile;

 • Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

 • State de funcţiuni;

 • State de personal;

 • Procese verbale de audit;

 • Documentație privind Sistemul de Management al Calității;

 • Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001;

 • Rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate;

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS BIHOR